Pobierz umowę najmu kampera

UMOWA NAJMU POJAZDU

 

zawarta w dniu ........................................ roku w Warszawie pomiędzy

Grzegorzem Wilskim ul. Mławska 10a, 03-113 Warszawa .
 
tel. .............................. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zwaną w dalszej części umowy WYNAJMUJĄCYM

a
............................................................. tel. .................................. e-mail ....................................

zam..................................................................... DO/PASZPORT/NIP...............................................

Zwaną w dalszej części umowy NAJEMCĄ.
 
PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.
 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest oddanie NAJEMCY do używania samochodu specjalnego kempingowego o numerze rejestracyjnym  WA9234A w dalszej części umowy zwanym POJAZDEM, wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w protokole zdawczo-odbiorczym, na czas oznaczony za wynagrodzeniem.
 2. Integralną część umowy stanowią OGÓLNE WARUNKI NAJMU zał. Nr 1.
 3. Wydanie i odbiór pojazdu następuje w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. W protokole zdawczo-odbiorczym strony określają jego stan faktyczny po dokonaniu przeglądu pojazdu. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do porównania stanu pojazdu w chwili jego zwrotu, do stanu pojazdu w chwili jego wydania.
 4. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej umowy najmu (znajdują się w dokumentacji KAMPERA), a przewidziane w nich procedury postępowania na wypadek szkody obowiązują NAJEMCĘ.
 5. Czas trwania najmu określa § 3 umowy. Wynagrodzenie należne Wynajmującemu określa § 4 umowy.
OŚWIADCZENIE STRON UMOWY
§ 2.
 1. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że jest właścicielem pojazdu będącego przedmiotem niniejszej umowy. Pojazd posiada: aktualną polisę OC, AC, Assistance zwane dalej Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia OWU oraz ma ważne badania techniczne i jest dopuszczony do ruchu.
 2. NAJEMCA oświadcza, że został pouczony o sposobie eksploatacji pojazdu.
 3. NAJEMCA oświadcza, że kierowcy posiadają wymagane uprawnienia do kierowania pojazdem o stażu określonym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Do podpisania umowy potrzebne są dwa dokumenty Najemcy potwierdzające tożsamość i uprawnienia do kierowania pojazdem. W przypadku osób prawnych odpis KRS i upoważnienie do reprezentacji podmiotu gospodarczego.
CZAS TRWANIA UMOWY
§ 3.
 1. Wynajmujący zobowiązuje się na podstawie niniejszej Umowy do przekazania Najemcy pojazdu określonego w pkt. 1.1 na czas oznaczony:

  od dnia...............................................godz. .........................

  do dnia.............................................. godz. ..........................

  tj. na ............ dni
 2. Czas trwania umowy może być przedłużony jedynie za wyraźną zgodą WYNAJMUJĄCEGO. Zgoda wynajmującego może być wyrażona również telefonicznie potwierdzona sms-em.
 3. Po upływie czasu trwania umowy NAJEMCA zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić WYNAJMUJĄCEMU pojazd. W przypadku braku zwrotu pojazdu, pomimo upływu czasu trwania umowy, NAJEMCA jest zobowiązany do odszkodowania, o którym mowa jest w § 4. pkt. 8 umowy.
WYNAGRODZENIE ORAZ INNE OPŁATY
§ 4.
 1. NAJEMCA dokonuje wstępnej rezerwacji drogą elektroniczną lub telefonicznie (patrz procedura wynajmu na stronie internetowej WYNAJMUJĄCEGO).
 2. Wynagrodzenie przysługujące Wynajmującemu z tytułu niniejszej umowy przy uwzględnieniu czasu jej trwania, o którym mowa w § 3 pkt. 1 umowy + opłata serwisowa + opcje dodatkowe wynosi razem ..........................................zł brutto.
 3. NAJEMCA wpłaca WYNAJMUJĄCEMU kwotę 5000 zł tytułem kaucji na zabezpieczenie roszczeń i należności przysługujących WYNAJMUJĄCEMU z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 4. Wynagrodzenie jest płatne przez NAJEMCĘ w następujący sposób:
  1. wpłata zaliczki w wysokości 30% wartości najmu (bez kaucji), w terminie 3 dni od daty rezerwacji. Data zapłaty jest datą wpływu środków na konto Wynajmującego. Wpłata zaliczki jest równoważna z zawarciem umowy najmu pojazdu. Wynajmujący potwierdza otrzymanie zaliczki wystawieniem faktury zaliczkowej.
  2. 14 dni przed terminem wydania auta NAJEMCA opłaca do 100% wynagrodzenie za najem (bez kaucji zwrotnej opłacanej w dniu wydania POJAZDU): na konto 

   Grzegorz Wilski
   mBank nr: 07 1140 2004 0000 3002 3218 6033

   z dopiskiem najem kampera od dnia.................do dnia.............................. r. lub gotówką w siedzibie firmy.
 5. W przypadku braku wpływu środków na konto wykazane w § 4 pkt. 4.b strony zgodnie przyjmują, że Najemca zrezygnował z wynajmu pojazdu, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 6. Kaucja podlega zwrotowi NAJEMCY w kwocie nominalnej po 7 dniach od momentu zdania pojazdu na rachunek NAJEMCY, o ile nie zachodzą okoliczności uzasadniające zatrzymanie kaucji w całości lub części.
 7. Jeżeli wysokość kaucji nie wystarcza na pokrycie szkody komunikacyjnej lub niekomunikacyjnej NAJEMCA jest zobowiązany do zapłaty różnicy według zasad odpowiedzialności określonych w § 7 umowy.
 8. W przypadku zwrotu pojazdu WYNAJMUJĄCEMU po terminie, o którym mowa w § 3 umowy, NAJEMCA zobowiązany jest do uiszczenia WYNAJMUJĄCEMU odszkodowania w wysokości 100 zł. za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. Przy opóźnieniu przekraczającym trzy godziny odszkodowanie wynosi dwukrotność dobowej ceny najmu pojazdu.
 9. Jeżeli NAJEMCA nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym w umowie najmu i nie skontaktuje się z WYNAJMUJĄCYM, ten poinformuje organy ścigania o podejrzeniu kradzieży, co spowoduje całkowitą utratę kaucji i dalsze ewentualne konsekwencje finansowe lub prawne.
OBOWIĄZKI NAJEMCY
§ 5.
 1. NAJEMCA jest zobowiązany do korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem zasad jego prawidłowej eksploatacji, przestrzegania instrukcji użytkownika oraz procedur postępowania na wypadek szkody przewidzianych w OWU.
 2. NAJEMCA zobowiązany jest do terminowego zwrotu pojazdu oraz zapłaty wynagrodzenia zgodnie z umową.
 3. NAJEMCA zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu w całym pojeździe oraz zakazu przewożenia w nim zwierząt.
 4. NAJEMCA może używać pojazdu jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba, że WYNAJMUJĄCY udzieli pisemnej zgody na używanie pojazdu także poza granicami kraju § 10 pkt. 2 umowy.
 5. NAJEMCY nie wolno dokonywać żadnych zmian i przeróbek w pojeździe.
 6. Pojazd powinien być zwrócony w stanie nieuszkodzonym, czystym. W przypadku zwrotu nieposprzątanego pojazdu WYNAJMUJĄCY obciąży NAJEMCĘ kosztami sprzątania według cennika obowiązującego u WYNAJMUJĄCEGO.
 7. Pojazd ma zostać zwrócony Wynajmującemu wraz z pełnym zbiornikiem paliwa. W przypadku niespełnienia tego warunku WYNAJMUJĄCY obciąży NAJEMCĘ kosztami uzupełnienia paliwa.
 8. Obowiązki NAJEMCY w razie uszkodzenia pojazdu, wypadku lub kolizji drogowej, spowodowania szkody osobom trzecim, w związku z ruchem pojazdu, szczegółowo określa § 6 umowy.
 9. Najemca zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentów pojazdu z kompletem kluczy przez cały czas trwania umowy i powinien stosować się do zasady rzetelności w ich zabezpieczeniu przed kradzieżą lub zgubieniem.
 10. Najemca odpowiada za wszystkie opłaty i mandaty itp., np. za złe parkowanie, które otrzyma z kraju i z zagranicy Wynajmujący po terminie zwrotu kaucji.
OBOWIĄZKI NAJEMCY NA WYPADEK ZDARZENIA SZKODOWEGO W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU
§ 6.
 1. Jeżeli pojazd został uszkodzony w wyniku kolizji drogowej, wypadku drogowego, innego zdarzenia NAJEMCA zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie WYNAJMUJĄCEGO, a następnie do postępowania zgodnie z warunkami przewidzianymi w OWU oraz poleceniami WYNAJMUJĄCEGO.
 2. W przypadku uczestniczenia pojazdów kolizji drogowej lub wypadku drogowym NAJEMCA zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Policję na miejscu zdarzenia.
 3. W przypadku uczestniczenia pojazdu w kolizji drogowej lub wypadku drogowym, innym zdarzeniu wywołującym szkodę, NAJEMCA zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu w sposób uniemożliwiającym powiększenie rozmiaru szkody.
 4. NAJEMCY nie wolno dokonywać żadnych napraw pojazdu bez wyraźnej uprzedniej zgody WYNAJMUJĄCEGO. Jeżeli naprawa jest możliwa w pobliskim punkcie napraw należy bezwzględnie zatwierdzić cenę naprawy z WYNAJMUJĄCYM.
 5. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy i nie skutkuje dalszym pogorszeniem stanu technicznego pojazdu NAJEMCA, za zgodą WYNAJMUJĄCEGO, może kontynuować jazdę.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY
§ 7.
 1. Pozostałe przypadki realizacji postanowień umowy będą traktowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Najmu pojazdu.
 2. NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za szkody w pojeździe, jeżeli wskutek zawinionego przez NAJEMCĘ naruszeń postanowień OWU, Towarzystwo Ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania.
 3. Odpowiedzialność odszkodowawcza NAJEMCY dotyczy szkód powstałych w czasie trwania umowy najmu, choćby ich wykrycie nastąpiło po zwrocie pojazdu. W szczególności dotyczy to sytuacji celowego ukrycia szkody przez NAJEMCĘ.
 4. NAJEMCA odpowiedzialny jest za własne działanie lub zaniechanie działania oraz za działania lub zaniechania osób przy pomocy których wykonuje umowę najmu.
 5. NAJEMCA ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem pojazdu, chyba, że właściwe przepisy wyłączają odpowiedzialność NAJEMCY.
 6. NAJEMCA ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.
 7. NAJEMCA ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego wskutek kierowania pojazdem wbrew przepisom ruchu drogowego obowiązującym w miejscu zdarzenia wywołującego szkodę.
 8. NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, winiety za granicą, opłaty za autostrady, mandaty karne, opłaty dodatkowe za parkowanie w miejscu niedozwolonym lub ponad wykupiony czas parkowania, itp. które zostały naliczone w czasie dysponowania przez niego pojazdem, chyba że są one następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi WYNAJMUJĄCY.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 8.
 1. WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w każdej chwili, jeżeli zarezerwowany pojazd ulegnie wcześniejszemu wypadkowi lub innemu uszkodzeniu lub istnieją inne ważne okoliczności i nie ma możliwości na bezpieczne użytkowanie pojazdu przez NAJEMCĘ. W takim przypadku WYNAJMUJĄCY zwraca zaliczkę, opłatę zasadniczą oraz kaucję wpłaconą przez NAJEMCĘ w trybie natychmiastowym, jednak z tego tytułu nie należy się NAJEMCY żadne dodatkowe odszkodowanie.
 2. Odstąpienie od Umowy Najmu musi być dostarczone WYNAJMUJĄCEMU w formie pisemnej. Za datę odstąpienia przyjmuje się datę wpływu dokumentu do WYNAJMUJĄCEGO.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Najmu przez NAJEMCĘ w terminie krótszym od 30 dni od terminu rozpoczęcia najmu, nastąpi zwrot kosztów najmu brutto, pomniejszony o 25% jego wartości.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§ 9.

 

 1. NAJEMCA wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych wszelkim znanym organom Europejskim w celu uregulowania mandatów lub opłat za parkowanie, które jest on zobowiązany zapłacić zgodnie z Umową Najmu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10.
 1. NAJEMCA nie jest uprawniony do podnajmowania pojazdu innym osobom.
 2. Wszelkie istotne informacje w trakcie trwania najmu przekazujemy sms-em na nr telefonu ujęty w umowie najmu.
 3. WYNAJMUJĄCY wyraża/nie wyraża zgody* na używanie pojazdu przez NAJEMCĘ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, tj. państw wspólnoty europejskiej i państw stowarzyszonych.
 4. Wszelkie wyjazdy do państw Europy Wschodniej (np.: UKRAINA, ROSJA, BIAŁORUŚ) są bezwzględnie zabronione. Zabronione jest również podróżowanie po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami.
 5. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy najmu będą rozpatrywane w Sądzie właściwym dla WYNAJMUJĄCEGO.
 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Przed podpisaniem umowa została odczytana, a jej warunki zaakceptowane przez obie strony.

Formularz ofertowy

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane