Pobierz umowę najmu kampera

 

UMOWA NAJMU POJAZDU
zawarta w dniu ………………………………………………………....roku w Warszawie pomiędzy
ELNAV Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mławska 10a, 03-113 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440767 w imieniu której działa

……………………………………………………… tel. ……………         ….....….… e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zwaną w dalszej części umowy WYNAJMUJĄCYM

a
…………………………….……………………… tel. …………………    …………. e-mail ………………………………

zam.……………………......……………………..…………DO/PASZPORT/NIP………………………………………..

Zwaną w dalszej części umowy NAJEMCĄ .
 
PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest NAJEM samochodu specjalnego kempingowego …………………………… o numerze rejestracyjnym …………………..  w dalszej części umowy zwanym POJAZDEM, wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w protokole zdawczo-odbiorczym, na czas oznaczony za wynagrodzeniem.
2. Integralną część umowy stanowią OGÓLNE WARUNKI NAJMU zał. Nr 1.
3. Wydanie i odbiór pojazdu następuje w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. W protokole zdawczo-odbiorczym strony określają jego stan faktyczny po dokonaniu przeglądu pojazdu. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do porównania stanu pojazdu w chwili jego zwrotu,  do stanu pojazdu w chwili jego wydania.
4. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA  stanowią załącznik  Nr 3  do  niniejszej  umowy  najmu (znajdują się w dokumentacji KAMPERA), a przewidziane w nich procedury postępowania na wypadek szkody obowiązują NAJEMCĘ.
5. Czas trwania najmu określa § 3 umowy. Wynagrodzenie należne Wynajmującemu określa § 4 umowy.

OŚWIADCZENIE STRON UMOWY
§ 2.

1. Wynajmujący informuje NAJEMCĘ, że przedmiotem umowy jest wynajem  samochodu     i nie jest to impreza turystyczna, ani pośredniczenie na zlecenie w zawarciu umowy        o świadczenie usług turystycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych. Oznacza to między innymi że NAJEMCA zawiera stosowne umowy ubezpieczenia we własnym imieniu i na własny rachunek.
2. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że jest właścicielem pojazdu będącego przedmiotem niniejszej umowy. Pojazd posiada: aktualną polisę OC, AC, Assistance zwane dalej Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia OWU oraz ma ważne badania techniczne i jest dopuszczony do ruchu.
3. NAJEMCA oświadcza, że został pouczony o sposobie eksploatacji pojazdu.
4. NAJEMCA oświadcza,  że kierowcy posiadają wymagane uprawnienia do kierowania pojazdem o stażu określonym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Do podpisania umowy potrzebne są dwa dokumenty Najemcy potwierdzające tożsamość i uprawnienia do kierowania pojazdem. W przypadku osób prawnych odpis  KRS  i upoważnienie do reprezentacji podmiotu gospodarczego.
5. NAJEMCA wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez wymogu złożenia podpisu WYNAJMUJĄCEGO.
 
CZAS TRWANIA UMOWY
§ 3.

1. Wynajmujący zobowiązuje się na podstawie niniejszej Umowy do przekazania Najemcy pojazdu określonego w pkt. 1.1 w okresie:

 od dnia……………..………..……………….godz. ..…………..……...

 do dnia……….………………………….….. godz. ….……………….…

 tj. na ………… dni
 
2. Czas trwania umowy może być przedłużony jedynie za wyraźną zgodą WYNAJMUJĄCEGO. Zgoda wynajmującego może być wyrażona również telefonicznie potwierdzona sms-em.
3. Po upływie czasu trwania umowy NAJEMCA zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić WYNAJMUJĄCEMU pojazd. W przypadku braku zwrotu pojazdu, pomimo upływu czasu trwania umowy, NAJEMCA jest zobowiązany do odszkodowania, o którym mowa jest w § 4. pkt. 8 umowy.
 
WYNAGRODZENIE ORAZ INNE OPŁATY
§ 4.

1. NAJEMCA dokonuje wstępnej rezerwacji drogą elektroniczną lub telefonicznie (patrz procedura wynajmu na stronie internetowej WYNAJMUJĄCEGO).
2. Wynagrodzenie przysługujące Wynajmującemu z tytułu niniejszej umowy przy uwzględnieniu czasu jej trwania, o którym mowa w § 3 pkt. 1 umowy + opłata serwisowa + opcje dodatkowe wynosi razem ……………………………………zł brutto.
3. NAJEMCA wpłaca WYNAJMUJĄCEMU kwotę 5000 zł tytułem kaucji na zabezpieczenie roszczeń i należności przysługujących WYNAJMUJĄCEMU z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Wynagrodzenie jest płatne przez NAJEMCĘ w następujący sposób:
a/  wpłata zaliczki w wysokości 30% wartości brutto najmu (bez kaucji), w terminie 3 dni od daty  rezerwacji.  Data zapłaty jest datą wpływu środków na konto Wynajmującego. Wpłata zaliczki jest równoważna z zawarciem umowy najmu pojazdu.
b/  w ciągu 14 dni  od  momentu  otrzymania  potwierdzenia  opłaty  zaliczki,  Najemca wypełnia i przesyła niezbędne dokumenty wskazane w procedurze wynajmu i opłaca do 100% wynagrodzenie za najem na konto firmowe ELNAV Sp. z o.o. :
mBank nr: 63 1140 2004 0000 3702 7816 4525   z dopiskiem   NAJEM KAMPERA od dnia…………..…do dnia……………… 2014 r. lub gotówką w siedzibie firmy.
5. W przypadku braku wpływu środków na konto wykazane w  § 4  pkt. 4.b strony zgodnie   przyjmują, że Najemca zrezygnował z wynajmu pojazdu, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
6. Kaucja podlega zwrotowi NAJEMCY w kwocie nominalnej po 7 dniach od momentu zdania pojazdu na rachunek NAJEMCY, o ile nie zachodzą okoliczności uzasadniające zatrzymanie kaucji w całości lub części.
7. Jeżeli wysokość kaucji nie wystarcza na pokrycie szkody komunikacyjnej lub niekomunikacyjnej NAJEMCA  jest  zobowiązany  do zapłaty różnicy według zasad odpowiedzialności określonych w § 7 umowy.
8. W przypadku zwrotu pojazdu WYNAJMUJĄCEMU po terminie, o którym mowa w § 3 umowy, NAJEMCA  zobowiązany  jest  do uiszczenia WYNAJMUJĄCEMU odszkodowania w wysokości 50 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
9. Jeżeli NAJEMCA nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym w umowie najmu i nie skontaktuje się z WYNAJMUJĄCYM, ten poinformuje organy ścigania o podejrzeniu kradzieży, co spowoduje całkowitą utratę kaucji i dalsze ewentualne konsekwencje finansowe lub prawne.
 
OBOWIĄZKI NAJEMCY
§ 5.
 
1. NAJEMCA jest  zobowiązany  do  korzystania  z  pojazdu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,    z zachowaniem zasad jego prawidłowej eksploatacji, przestrzegania instrukcji użytkownika oraz procedur postępowania na wypadek szkody przewidzianych w OWU.
2. NAJEMCA zobowiązany jest do terminowego zwrotu pojazdu oraz zapłaty wynagrodzenia zgodnie z umową.
3. NAJEMCA zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu w całym pojeździe oraz zakazu przewożenia w nim zwierząt.
4. NAJEMCA może używać pojazdu jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba, że WYNAJMUJĄCY udzieli pisemnej zgody na używanie pojazdu także poza granicami kraju  § 10 pkt. 2 umowy.
5. NAJEMCY nie wolno dokonywać żadnych zmian i przeróbek w pojeździe.
6. Pojazd powinien być zwrócony w stanie nieuszkodzonym, czystym. W przypadku zwrotu nieposprzątanego pojazdu WYNAJMUJĄCY obciąży NAJEMCĘ kosztami sprzątania według cennika obowiązującego u WYNAJMUJĄCEGO.
7. Pojazd ma zostać zwrócony Wynajmującemu wraz z pełnym zbiornikiem paliwa. W przypadku niespełnienia tego warunku WYNAJMUJĄCY obciąży NAJEMCĘ kosztami uzupełnienia paliwa.
8. Obowiązki NAJEMCY w razie uszkodzenia pojazdu, wypadku lub kolizji drogowej, spowodowania szkody osobom trzecim, w związku z ruchem pojazdu, szczegółowo określa § 6 umowy.
9. Najemca  zobowiązany  jest  do  posiadania  przy   sobie      dokumentów  pojazdu  z kompletem kluczy przez cały czas trwania umowy i powinien stosować się do zasady rzetelności w ich zabezpieczeniu przed kradzieżą lub zgubieniem.
10. Najemca odpowiada za wszystkie opłaty i mandaty itp., np. za złe parkowanie, które otrzyma z kraju i z zagranicy Wynajmujący po terminie zwrotu kaucji.

OBOWIĄZKI NAJEMCY NA WYPADEK ZDARZENIA SZKODOWEGO W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU
§ 6.
 
1. Jeżeli pojazd został uszkodzony w wyniku kolizji drogowej, wypadku drogowego, innego zdarzenia NAJEMCA zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie WYNAJMUJĄCEGO,   a  następnie  do  postępowania  zgodnie  z  warunkami  przewidzianymi  w OWU oraz poleceniami WYNAJMUJĄCEGO.
2. W przypadku uczestniczenia pojazdów kolizji drogowej lub wypadku drogowym NAJEMCA zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Policję na miejscu zdarzenia.
3. W przypadku uczestniczenia pojazdu w kolizji drogowej lub wypadku drogowym, innym zdarzeniu  wywołującym  szkodę,  NAJEMCA   zobowiązany  jest  do  zabezpieczenia  pojazdu  w sposób uniemożliwiającym powiększenie rozmiaru szkody.
4. NAJEMCY nie wolno dokonywać żadnych napraw pojazdu bez wyraźnej uprzedniej zgody WYNAJMUJĄCEGO.
5. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy i nie skutkuje dalszym pogorszeniem stanu technicznego pojazdu NAJEMCA, za zgodą WYNAJMUJĄCEGO, może kontynuować jazdę.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY
§ 7.
 
1. Pozostałe przypadki realizacji postanowień umowy będą traktowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Najmu pojazdu.
2. NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za szkody w pojeździe, jeżeli wskutek zawinionego przez NAJEMCĘ naruszeń postanowień OWU, Towarzystwo Ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania.
3. Odpowiedzialność odszkodowawcza NAJEMCY  dotyczy szkód powstałych w czasie trwania umowy najmu, choćby ich wykrycie nastąpiło po zwrocie pojazdu. W szczególności dotyczy to sytuacji celowego ukrycia szkody przez NAJEMCĘ.
4. NAJEMCA odpowiedzialny jest za własne działanie lub zaniechanie działania oraz za działania lub zaniechania osób przy pomocy których wykonuje umowę najmu.
5. NAJEMCA ponosi  pełną  odpowiedzialność  za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem pojazdu, chyba, że właściwe przepisy wyłączają odpowiedzialność NAJEMCY.
6. NAJEMCA ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.
7. NAJEMCA ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego wskutek kierowania pojazdem wbrew przepisom ruchu drogowego obowiązującym w miejscu zdarzenia wywołującego szkodę.
8. NAJEMCA  ponosi  odpowiedzialność  za  wszelkie  opłaty,  winiety  za  granicą,  opłaty        za autostrady, mandaty karne, opłaty dodatkowe za parkowanie w miejscu niedozwolonym lub ponad wykupiony czas parkowania, itp. które zostały naliczone w czasie dysponowania przez niego pojazdem, chyba że są one następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi WYNAJMUJĄCY.
 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 8.
 
1. WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w każdej chwili, jeżeli zarezerwowany pojazd ulegnie wcześniejszemu wypadkowi lub innemu uszkodzeniu lub istnieją inne ważne okoliczności i nie ma możliwości na bezpieczne użytkowanie pojazdu przez NAJEMCĘ. W takim przypadku WYNAJMUJĄCY zwraca koszty zadatku, opłatę zasadniczą oraz kaucję wpłaconą przez NAJEMCĘ w trybie natychmiastowym, jednak z tego tytułu nie należy się NAJEMCY żadne dodatkowe odszkodowanie.
2. Odstąpienie od Umowy Najmu musi być dostarczone WYNAJMUJĄCEMU w formie pisemnej. Za datę odstąpienia przyjmuje się datę wpływu dokumentu do WYNAJMUJĄCEGO.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Najmu przez NAJEMCĘ w terminie krótszym od 30 dni od terminu rozpoczęcia najmu, nastąpi zwrot kosztów najmu brutto, pomniejszony o 25% jego wartości.
 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§ 9.
 
1. Elnav Sp. z o.o.  jako administrator  danych  osobowych  zbieranych w związku  z  zawarciem i realizacją umowy najmu, informuje, że zebrane dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE tzw. RODO będą przetwarzane w celach:
2. związanych z działalnością najmu prowadzoną przez Elnav Sp. z o.o. tj. zawarciem umowy najmu, a w razie odstąpienia od umowy najmu – w celach archiwalnych,
3. finansowo – księgowych,
4. marketingu bezpośredniego Elnav Sp. z o.o.
5. NAJEMCA wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych wszelkim znanym organom Europejskim w celu uregulowania mandatów lub opłat za parkowanie, które jest on zobowiązany zapłacić zgodnie z Umową Najmu.
6. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy najmu.
8. Szczegóły RODO podano w zakładce „polityka prywatności” na stronie 8. www.e-kamper.pl 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10.

1. NAJEMCA nie jest uprawniony do podnajmowania pojazdu innym osobom.
2. Wszelkie istotne informacje w trakcie trwania najmu przekazujemy sms-em na nr telefonu ujęty w umowie najmu.
3. WYNAJMUJĄCY wyraża/nie wyraża zgody* na używanie pojazdu przez NAJEMCĘ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, tj. państw wspólnoty europejskiej i państw stowarzyszonych.
4. Wszelkie wyjazdy do państw Europy Wschodniej (np.: UKRAINA, ROSJA, BIAŁORUŚ) są bezwzględnie zabronione. Zabronione jest również podróżowanie po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami.
5. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy najmu będą rozpatrywane w Sądzie właściwym dla WYNAJMUJĄCEGO.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Przed podpisaniem umowa została odczytana, a jej warunki zaakceptowane przez obie strony.

 Wynajmujący                                                                                                Najemca
 
 
 
 
Zał. Nr 1 – Ogólne Warunki Najmu,
Zał. Nr 2 – Protokół zdawczo-odbiorczy,
Zał. Nr 3 – Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
*- niewłaściwe skreślić

Formularz ofertowy

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane